Ochrana osobných údajov

1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa a zodpovednej osoby

Prevádzkovateľom os obných údajov je spoločnosť LAMICHO group s. r. o., so sídlom Za záhradami 894/31, 900 28 Zálesie, Telefón: +421 915 943 553, Email: [email protected]
IČO: 53184769, DIČ: 2121312765,  zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.146880/B  (ďalej len „spoločnosť LAMICHO group“), ktorá spracúva osobné údaje za podmienok uvedených nižšie.

2. Spracúvanie osobných údajov na jednotlivé účely:
a.    Nákup tovaru prostredníctvom e-shopu, dodanie tovaru, vybavovanie reklamácií a riešenie poistných udalostí
Spoločnosť LAMICHO group spracúva  na účely nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu a dodania tovaru nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, údaje o zakúpenom tovare a údaje súvisiace s platbou za tovar (číslo účtu, uhradená suma, dátum pripísania úhrady na účet spoločnosti LAMICHO group),  na účely vybavovania reklamácií okrem údajov uvedených v bode  aj údaje o reklamovanom tovare a údaje uvedené zákazníkom pri uplatnení reklamácii.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je  v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu a dodania tovaru zákazníkovi článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a  v prípade vybavovania reklamácií článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR.

Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou LAMICHO group je  v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu a dodania tovaru zákazníkovi nevyhnutné na plnenie zmluvy o kúpe tovaru, a  v prípade vybavovania reklamácií na účely plnenia zákonnej povinnosti spoločnosti LAMICHO group.

Príjemcami osobných údajov sú nasledovné osoby:
spoločnosť WordPress.org. WordPress.org nám poskytuje online platformu, ktorá nám umožňuje predávať naše produkty a služby. Vaše údaje sú uložené prostredníctvom úložiska dát, databáz a všeobecných aplikácií WordPress.org na zabezpečených serveroch s ochranou firewall.

Kuriérska alebo prepravná spoločnosť, ktorá zabezpečuje dodávku tovaru zákazníkovi, ako ďalší prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ
servisní partneri, dodávatelia, poisťovne, externé právne zastúpenie, iné orgány v spotrebiteľskom konaní, prepravné spoločnosti v súvislosti s vybavovaním reklamácií a poistných udalostí ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia
orgány finančnej správy, daňoví poradcovia a audítori ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia, ak je to nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti spoločnosti LAMICHO group.
Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia plnenia zmluvy o kúpe tovaru a počas plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar.
b.    Predaj tovaru mimo ponuky e-shopu
Spoločnosť LAMICHO group spracúva na účely predaja tovaru mimo ponuky e-shopu nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko a detail objednávky.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou LAMICHO group je nevyhnutné na základe žiadosti zákazníka o kúpu tovaru, ktorý nie je v ponuke e-shopu. Osobné údaje sú spracúvané počas plnenia zmluvy o kúpe tovaru a plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar.

c.    Nezáväzná objednávka tovaru
Spoločnosť LAMICHO group spracúva na účely nezáväznej objednávky tovaru nasledovné osobné údaje potenciálneho zákazníka: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa a údaje o nezáväznej objednávke.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou LAMICHO group je nevyhnutné na základe žiadosti potenciálneho zákazníka o nezáväznú objednávku tovaru.

Osobné údaje sú spracúvané počas doby od podania žiadosti o nezáväznú objednávku do uzatvorenia zmluvy o kúpe tovaru alebo zrušenia nezáväznej objednávky tovaru.
d.    Registrácia a prevádzka e-shopu
Spoločnosť LAMICHO group spracúvana účely registrácie a prevádzky e-shopu nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa a história objednávok.
Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou LAMICHO group je nevyhnutné na zabezpečenie registrácie v e-shope a prevádzky e-shopu.
Príjemcami osobných údajov sú nasledovní sprostredkovatelia:
spoločnosť WordPress.org. WordPress.org nám poskytuje online platformu, ktorá nám umožňuje predávať naše produkty a služby. Vaše údaje sú uložené prostredníctvom úložiska dát, databáz a všeobecných aplikácií WordPress.org na zabezpečených serveroch s ochranou firewall.
Osobné údaje sú spracúvané počas trvania registrácie v e-shope.

e.    Poskytovanie telefonickej a e-mailovej podpory zákazníkom
Spoločnosť LAMICHO group spracúva na účely poskytovania telefonickej a e-mailovej podpory nasledovné osobné údaje zákazníkov: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, história objednávok, ak je zákazník členom LAMICHO group klubu číslo LAMICHO group klub karty.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou LAMICHO group je nevyhnutné na poskytnutie podpory.

Osobné údaje sú spracúvané počas trvania záručnej lehoty zakúpeného tovaru.

f.    Členstvo v LAMICHO group klube

Spoločnosť LAMICHO group spracúva na účely členstva v LAMICHO group klube nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, dátum narodenia, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, číslo LAMICHO group klub karty a história objednávok člena.
Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou LAMICHO group je nevyhnutné na plnenie zmluvy o členstve v LAMICHO group klube.
Osobné údaje sú spracúvané počas trvania členstva v LAMICHO group klube a počas plynutia premlčacej lehoty na zakúpený tovar.
g    Riešenie sťažností zákazníkov
Spoločnosť LAMICHO group spracúva na účely riešenia sťažností zákazníkov nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, údaje uvedené v sťažnosti a v závislosti od toho akým spôsobom zákazník sťažnosť podal aj jeho adresu, telefónne číslo alebo e-mailovú adresu.
Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou LAMICHO group je nevyhnutné na vyriešenie sťažnosti zákazníka.
Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia kým dôjde k vyriešeniu sťažnosti zákazníka.
h.    Uplatňovanie nárokov spoločnosti LAMICHO group
Spoločnosť LAMICHO group spracúva na účely uplatňovania nárokov spoločnosti LAMICHO group nasledovné údaje: údaje uvedené v zmluvách so zákazníkmi a dodávateľmi, údaje uvedené v reklamáciách, údaje potrebné na podanie žaloby spoločnosťou LAMICHO group, údaje uvedené v žalobe proti spoločnosti LAMICHO group, údaje uvedené v záznamoch o krádežiach, údaje vedené v účtovníctve a iné údaje potrebné v súvislosti s prípadným uplatňovaním nárokov alebo hájením záujmov spoločnosti LAMICHO group.
Účelom spracúvania týchto osobných údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa a právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou LAMICHO group je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov spoločnosti LAMICHO group. Oprávneným záujmom spoločnosti LAMICHO group je pritom ochrana jej majetku ako aj ochrana proti nedôvodnému uplatňovaniu nárokov voči spoločnosti LAMICHO group.
Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby:
súdy, orgány verejnej správy, právni zástupcovia, daňoví poradcovia a iní odborní poradcovia ako prevádzkovatelia.
Osobné údaje sú spracúvané počas doby vedenia súdneho sporu a počas premlčacej lehoty počas ktorej môžu byť voči spoločnosti LAMICHO group uplatňované nároky alebo počas ktorej si spoločnosť môže uplatniť svoje vlastné nároky.
i.    Plnenie zákonných povinností spoločnosti LAMICHO group
Spoločnosť LAMICHO group spracúva osobné údaje uvedené v písm. a) až i) na účely plnenia zákonných povinností spoločnosti LAMICHO group.
Právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR (napr. zákon o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov, zákon o ochrane spotrebiteľa, zákon o archívoch a registratúrach). Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou LAMICHO group je nevyhnutné na účely plnenia zákonných povinností spoločnosťou LAMICHO group.
Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby:
daňoví poradcovia, audítori, súdy a orgány verejnej správy ako prevádzkovatelia.
Osobné údaje sú spracúvané počas doby vyžadovanej príslušným právnym predpisom.
3.    Práva dotknutej osoby
Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo príslušnými právnymi predpismi.
Dotknutá osoba má voči prevádzkovateľovi právo  požadovať prístup k osobným údajom,  na opravu osobných údajov, (iii) na vymazanie osobných údajov, (iv) na obmedzenie spracúvania osobných údajov, (v) právo na prenosnosť osobných údajov a (vi) právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov. Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním spoločnosti LAMICHO group:
a)    písomne zaslaním listu na adresu sídla
b)    elektronicky zaslaním e-mailu na vyššie uvedenú e-mailovú adresu alebo
c)    telefonicky na vyššie uvedenom čísle.

Príslušné právne predpisy: Príslušným právnym predpisom je najmä Nariadenie GDPR, aplikovateľný zákon o ochrane osobných údajov v účinnom znení a ostatné aplikovateľné všeobecne záväzné právne predpisy.

Platnosť od 24.05.2018